W sporach z bankami Kancelaria reprezentuje również kredytobiorców, którzy z uwagi na różne okoliczności nie mogli sprostać terminowej spłacie rat. Sytuacje niemożliwości spłaty rat, a w konsekwencji wypowiedzenia umowy kredytu przez bank dotyczą w dużej mierze tzw. umów frankowych. Kancelaria na dzień dzisiejszy prowadzi sprawy m.in. w sporach, które wynikły z wypowiedzenia umów z bankami Raiffeisen, PKO BP, czy też Santander.

(więcej…)

Zakłady ubezpieczeń nierzadko zmniejszają wysokość przyznanego poszkodowanemu odszkodowania, powołując się na przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody. Oczywiście często zdarza się, że poszkodowani swoim nierozmyślnym zachowaniem rzeczywiście przyczyniają się do zaistnienia wypadku. Praktyka uczy jednak, że instytucja przyczynienia (uregulowana w art. 362 kodeksu cywilnego) jest nagminnie nadużywana przez zakłady ubezpieczeń, czy to przez przyjmowanie zbyt wysokiego procentu przyczynienia się do wypadku, czy też w ogóle przez ustalanie przyczynienia w sytuacjach, kiedy nie może być o nim mowy.
(więcej…)

Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu. Po terminie przedawnienia dług więc nadal istnieje, ale dłużnik może się uchylać od jego spełnienia (przeważnie skutecznie). Terminy przedawnienia kształtują się różnie, standardowo jest to 6 lat, a m.in. dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata (termin przedawnienia w każdej sprawie wymaga indywidualnego zbadania). Bieg terminu przedawnienia można przerwać m.in. poprzez każdą czynność przed sądem. Jednym ze sposobów przerwania biegu terminu przedawnienia jest zawezwanie do próby ugodowej. Wielokrotne przerywanie terminu przedawnienia może się jednak okazać bezskuteczne, co było przedmiotem wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2019 r., sygn. IV CSK 77/18.

(więcej…)

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 7 listopada 2019 r. (sygn. IV CSK 13/19) uchylił niekorzystny dla kredytobiorców wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2018 r. (sygn. V ACa 585/17). Sprawa dotyczyła dwóch umów kredytu, które pierwotnie zostały zawarte złotych, a w trakcie spłaty kredytu zostały przewalutowane na franki szwajcarskie. Zdaniem Sądu Najwyższego, zastosowane przez bank zapisy wprowadzające „konwersję” powinny zostać uznane za niedozwolone.

(więcej…)

DO GÓRY