Czy można odwołać darowiznę?

Tak, przepisy pozwalają na odwołanie zarówno darowizny wykonanej, jak również darowizny niewykonanej. Aby odwołać darowiznę muszą zajść określone przepisami okoliczności. Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie (rekomendowana forma). Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.

(więcej…)

W prowadzonej przez Kancelarię Lexperiens sprawie Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawartej przez Klientów Kancelarii z GE Money Bank S.A. (poprzednikiem prawnym Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku).

(więcej…)

25 marca 2021 r. skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ma odpowiedzieć w drodze uchwały na istotne dla „Frankowiczów” pytania (sygn. akt III CZP 11/21). Pytania odnoszą się m.in. do bardzo istotnej podczas orzekania przez Sądy kwestii, tj. czy klauzule niedozwolone zwarte w umowach kredytowych, a wprowadzające m.in. możliwość indeksacji mogą być zastępowane m.in. przez kursy wynikające z przepisów prawa lub zwyczajów (szczegółowa treść pytań znajduje się niżej). Jednak już 16 lutego 2021 r. Sąd Najwyższy w uchwale wydanej w składzie 3 sędziów wskazał (sygnatura akt III CZP 11/20), że w przypadku nieważności umowy kredytu, kredytobiorcom przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (więcej nt. powyższej uchwały przeczytasz niżej).

(więcej…)

Kancelaria Lexperiens wygrała dnia 27 listopada 2020 r. przed Sądem Okręgowym w Legnicy sprawę o nieważność umowy kredytu hipotecznego udzielonego w 2008 r. przez Kredyt Bank S.A. (tj. poprzednika prawnego Santander Bank Polska S.A.). W związku z wygraną, Sąd Okręgowy zasądził na rzecz Kredytobiorców kwotę ponad 145.000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

(więcej…)

DO GÓRY