odszkodowania-kancelaria-lexperiens

Wypadek drogowy może się wiązać zarówno ze szkodami materialnymi (np. uszkodzony samochód), jak również uszczerbkiem na zdrowiu. Jeżeli zastanawiasz się, czy za dolegliwości zdrowotne spowodowane wypadkiem należy Ci się jakieś odszkodowanie, to odpowiedź co do zasady jest twierdząca.


Kancelaria  w ostatnim czasie prowadziła dla swoich klientów m.in. sprawy o uzyskanie odszkodowania za wypadek drogowy (pasażer poszkodowany w wyniku wypadku), jak również za wypadek, który miał miejsce w sklepie samoobsługowym (przewrócenie się o źle ustawioną paletę).

W obydwu przypadkach, poszkodowane osoby uzyskały świadczenia pieniężne. W jednym przypadku koniecznym było skierowanie sprawy na drogę sądową, natomiast w drugim wystarczającym okazało się skierowanie wezwania do zapłaty do podmiotu prowadzącego sklep.

Wypadek drogowy – uszczerbek na zdrowiu pasażera

Klientka kancelarii była pasażerem pojazdu, który brał udział w wypadku drogowym.

Bezpośrednio po zdarzeniu pasażer nie odczuwał żadnych poważnych dolegliwości, w związku z czym obecna na miejscu zdarzenia karetka po udzieleniu podstawowej pomocy zrezygnowała z odwiezienia uczestniczki wypadku do szpitala.

Niestety, kilkanaście dni po zdarzeniu u uczestniczki wypadku zaczęły pojawiać się dolegliwości, które ostatecznie skończyły się wizytą w szpitalu i koniecznością spędzenia kilku tygodni w domu.

Bezpośrednią przyczyną dolegliwości były natomiast skutki wypadku, które uzasadniały skierowanie żądań o wypłatę zadośćuczynienia do sprawcy wypadku, a dokładniej do zakładu ubezpieczeń, który udzielał sprawcy wypadku ochrony ubezpieczeniowej z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Ponieważ ubezpieczyciel nie był zainteresowany wypłatą świadczenia po otrzymaniu wezwania, sprawa ostatecznie znalazła swój finał w sądzie.

Po odbyciu dwóch rozpraw oraz sporządzeniu opinii przez biegłego sądowego, który potwierdził długotrwały uszczerbek na zdrowiu pasażerki, ubezpieczyciel zgodził się na zawarcie ugody, dzięki której Klientka Kancelarii uzyskała kwotę blisko 8.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Wypadek w sklepie – uszczerbek na zdrowiu klienta sklepu

Klientka kancelarii wykonywała zakupy w sklepie samoobsługowym.

W trackie zakupów doszło do wypadku, polegającego na potknięciu się o paletę pozostawioną przy stanowisku z warzywami. W wyniku wypadku Klientka doznała różnych obrażeń i ostatecznie, bezpośrednio po wypadku została przewieziona do szpitala.

Kancelaria stała na stanowisku, że za zdarzenie odpowiedzialny jest podmiot prowadzący sklep, ponieważ pozostawianie na ogólnodostępnej powierzchni handlowej nieoznaczonych palet jest działaniem niedozwolonym i to właśnie takie działanie pracowników sklepu było bezpośrednim i jednym powodem wypadku Klientki kancelarii.

Podmiot odpowiedzialny początkowo odmawiał wypłaty świadczenia, ale ostatecznie doszło do ugodowego rozwiązania sporu poprzez zapłatę świadczenia wynoszącego blisko 8.000 złotych.

Świadczenia za wypadek

Jeżeli w wyniku wypadku doznałeś uszczerbku na zdrowiu jest całkiem możliwe, że należy Ci się zadośćuczynienie (swego rodzaju odszkodowanie za doznaną krzywdę).

W przypadku wątpliwości, co do możliwości dochodzenia roszczeń od sprawcy wypadku możesz skontaktować się z Kancelarią. Wykonamy analizę Twojej sprawy i zaproponujemy ewentualne warunki współpracy.

Więcej informacji nt. spraw odszkodowawczych możesz przeczytać tutaj.

Sąd Najwyższy w dniu 7 maja 2021 r., w sprawie prowadzonej pod sygn. III CZP 6/21 wydał w składzie siedmiu sędziów uchwałę, której nadał moc zasady prawnej, a w której potwierdził m.in., że niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną. Ponadto, Sąd Najwyższy potwierdził, że kredytobiorcy mają prawo domagać się od banku zwrotu zapłaconych rat kredytu. Więcej na temat uchwały przeczytasz w dalszej części wpisu.

(więcej…)

Sąd Okręgowy w Poznaniu w dniu 5 listopad 2020 r. wydał wyrok, w oparciu o który zasądził na rzecz Klientki Kancelarii Lexperiens kwotę ponad 150.000 złotych oraz ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego MIX z oprocentowaniem zmiennym, zawartą z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski z siedzibą w Warszawie. Sprawa była prowadzona przez SO w Poznaniu I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt. I C 1052/18. Więcej na temat uzyskanego przez Kancelarię wyroku przeczytasz w dalszej części wpisu.

(więcej…)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w dniu 29 kwietnia 2021 r. wyrok w sprawie C‑19/20 prowadzonej przeciwko bankowi BPH S.A. Sprawa dotyczyła wykładni przepisów dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, tj. przede wszystkim tzw. klauzul niedozwolonych, które często występują w umowach kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego (lub innych walut obcych). Więcej na temat wyroku TSUE przeczytasz w dalszej części wpisu.

(więcej…)

DO GÓRY