Sąd Najwyższy w dniu 7 maja 2021 r., w sprawie prowadzonej pod sygn. III CZP 6/21 wydał w składzie siedmiu sędziów uchwałę, której nadał moc zasady prawnej, a w której potwierdził m.in., że niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną. Ponadto, Sąd Najwyższy potwierdził, że kredytobiorcy mają prawo domagać się od banku zwrotu zapłaconych rat kredytu. Więcej na temat uchwały przeczytasz w dalszej części wpisu.

(więcej…)

Sąd Okręgowy w Poznaniu w dniu 5 listopad 2020 r. wydał wyrok, w oparciu o który zasądził na rzecz Klientki Kancelarii Lexperiens kwotę ponad 150.000 złotych oraz ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego MIX z oprocentowaniem zmiennym, zawartą z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski z siedzibą w Warszawie. Sprawa była prowadzona przez SO w Poznaniu I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt. I C 1052/18. Więcej na temat uzyskanego przez Kancelarię wyroku przeczytasz w dalszej części wpisu.

(więcej…)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w dniu 29 kwietnia 2021 r. wyrok w sprawie C‑19/20 prowadzonej przeciwko bankowi BPH S.A. Sprawa dotyczyła wykładni przepisów dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, tj. przede wszystkim tzw. klauzul niedozwolonych, które często występują w umowach kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego (lub innych walut obcych). Więcej na temat wyroku TSUE przeczytasz w dalszej części wpisu.

(więcej…)

Czy można odwołać darowiznę?

Tak, przepisy pozwalają na odwołanie zarówno darowizny wykonanej, jak również darowizny niewykonanej. Aby odwołać darowiznę muszą zajść określone przepisami okoliczności. Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie (rekomendowana forma). Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.

(więcej…)

DO GÓRY