Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Pomożemy Ci w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkody lub krzywdy doznane w wypadku komunikacyjnym.

Prawnicy Kancelarii Lexperiens mogą Ci udzielić wsparcia zwłaszcza w uzyskaniu:

 • odszkodowania za uszkodzenie Twojego pojazdu z OC sprawcy wypadku;
 • odszkodowania z AUTO CASCO;
 • zadośćuczynienia z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku;
 • renty za pogorszenie stanu zdrowia w wyniku wypadku komunikacyjnego;
 • odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia;
 • odszkodowania na pokrycie kosztów przygotowania do innego zawodu;
 • odszkodowania za inne przedmioty uszkodzone w wypadku komunikacyjnym.

Jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego zginęła osoba Ci bliska, Kancelaria może Ci pomóc w uzyskaniu:

 • zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w wyniku wypadku komunikacyjnego;
 • odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej wskutek śmierci osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym;
 • odszkodowania na pokrycie kosztów pogrzebu osoby zmarłej w wyniku wypadku komunikacyjnego;

Udzielimy Ci profesjonalnego wsparcia na każdym etapie sprawy.

Nasze działania rozpoczynamy od analizy, która pozwoli ustalić, czy możesz uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie oraz wstępnie ustalić ich wysokość.

Następnie wystąpimy w Twoim imieniu do ubezpieczyciela sprawcy. Jeżeli będzie taka możliwość, to zawrzemy w Twoim imieniu ugodę. W przypadku, niemożliwości ugodowego rozwiązania sporu, skierujemy w Twoim imieniu pozew do sądu. Będziemy Cię reprezentować podczas rozpraw, jak również będziemy składać w Twoim imieniu pisma procesowe. Po uzyskaniu korzystnego wyroku, pomożemy Ci w uzyskaniu pieniędzy od ubezpieczyciela.

Jest również możliwe, że odszkodowanie, które otrzymałeś od ubezpieczyciela jest za niskie. Przeanalizujemy Twoją sprawę, poinformujemy Cię o możliwych do podjęcia działaniach, a także będziemy reprezentować Cię przed sądem.

Więcej informacji na temat odszkodowań znajdziesz również tutaj.

Jeżeli chcesz uzyskać odszkodowanie lub zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny, zapraszamy Cię do kontaktu. Pomożemy Ci ustalić czego możesz się domagać od ubezpieczyciela i poprowadzimy dla Ciebie kompleksowo sprawę.

Więcej informacji; przykłady

Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem trzech lat. Termin należy liczyć od dnia wystąpienia szkody.

Trzyletni okres przedawnienia dotyczy umów takich jak ubezpieczenie na życie, następstw nieszczęśliwych wypadków, auto casco i innych związanych z ubezpieczeniem mienia.

W przypadku szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin ten nie może być jednak dłuższy, niż dziesięć lat od dnia, w którym zdarzenie wywołujące szkodę wystąpiło. Czynu niedozwolonego nie należy rozumieć jako przestępstwa.

W przypadku szkody wynikłej z przestępstwa, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Pewne modyfikacje wprowadzone są w przypadku wyrządzenia szkody na osobie. W takiej sytuacji, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

W przypadku wystąpienia szkody na osobie małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletniości.

Termin biegu przedawnienia może zostać przerwany, co zostało opisane poniżej.

Jeżeli masz wątpliwości, czy Twoje roszczenie względem zakładu ubezpieczeń się przedawniło i czy możesz nadal skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami. Tematyka przedawnienia jest skomplikowana i jednoznacznej odpowiedzi można udzielić dopiero po analizie konkretnej sprawy.

Bieg przedawnienia przerywa się:

 1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
 2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
 3. przez wszczęcie mediacji.

W przypadku roszczeń o świadczenia do ubezpieczyciela, bieg przedawnienia przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Jeżeli masz obawy, że Twoje roszczenie względem ubezpieczyciela ulegnie przedawnienie, skontaktuj się z nami. Wykonamy analizę Twojej sytuacji i pomożemy Ci w podjęciu działań zmierzających do przerwania biegu przedawnienia, a w dalszej kolejności uzyskania dla Ciebie pieniędzy.

W przypadku szkody, która powstała w wyniku przestępstwa, roszczeń można dochodzić w okresie 20 lat od dnia popełniania przestępstwa. Do 10 sierpnia 2007 r. okres przedawnienia był krótszy i wynosił 10 lat.

Sąd Najwyższy, w sprawie dotyczącej roszczeń o zapłatę zadośćuczynienia dla rodziców za śmierć córki w wyniku wypadku, wydał dnia 6 października 2017 r. wyrok (V CSK 685/16), w którym potwierdził przerwanie biegu przedawnienia poprzez skierowanie roszczeń przez rodziców do ubezpieczyciela.

Więcej na temat wyroku Sądu Najwyższego przeczytasz tutaj.

Odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku przestępstwa, można dochodzić w okresie 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa.

Sąd Najwyższy w uchwałach z dnia 25 maja 2018 r. (sygn. akt III CZP 108/17 i III CZP 116/17) wskazał, że w określonych sytuacjach można dochodzić odszkodowania w okresie 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa pomimo umorzenia postępowania.

Więcej na temat uchwał Sądu Najwyższego możesz przeczytać tutaj.

Istotną kwestią w dochodzeniu odszkodowań jest ewentualne przyczynienie się poszkodowanego do powstałej szkody.

W wyroku z dnia 16 marca 2018 r. (sygn akt IV CSK 114/17) Sąd Najwyższy odniósł się do kwestii przyczynienia w sytuacji, w której poszkodowany ucierpiał w wypadku samochodowym podczas którego nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Więcej na temat wyroku Sądu Najwyższego przeczytasz tutaj

DO GÓRY