Wypadek w szkole lub na wycieczce

Pomożemy Ci w uzyskaniu dla Twojego dziecka odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkody lub krzywdy doznane w wypadku na terenie szkoły.

Prawnicy Kancelarii Lexperiens udzielą Ci wsparcia zwłaszcza w uzyskaniu:

 • jednorazowego odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • renty z ZUS z tytułu niezdolności do pracy;
 • świadczeń zdrowotnych z ZUS.

W przypadkach, w których świadczenia wypłacone z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są Twoim zdaniem za niskie, pomożemy Ci dochodzić Twoich praw od organu prowadzącego szkołę (przeważnie od gminy). W takim przypadku pomożemy Ci ocenić zasadność dodatkowych roszczeń, wstępnie określimy ich kwotę oraz wystąpimy do podmiotu odpowiedzialnego o:

 • zapłatę jednorazowego odszkodowania;
 • renty dla wyrównania szkód;
 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Odpowiednie roszczenia mogą przysługiwać Twojemu dziecku zarówno za uszkodzone mienie (np. telefon komórkowy), jak również za uszkodzenia ciała.

Pamiętaj, że roszczenia Twojego dziecka nie muszą ograniczać się jedynie do odszkodowania należnego z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW). Ubezpieczenia takie są często oferowane na początku roku szkolnego ale nie zapewniają przeważnie wysokich świadczeń. W każdym przypadku powinieneś rozważyć możliwość dochodzenia swojego dziecka odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej szkoły.

Możliwe jest również, że przyznane odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest zbyt niskie. Wówczas zasadnym może być dochodzenie dodatkowych kwot za doznane przez Twoje dziecko krzywdy.

Warto, abyś podjął stosowne działania już na etapie sporządzania protokołu powypadkowego (więcej informacji znajdziesz poniżej). Możemy Ci także udzielić wsparcia w zakresie złożenia zastrzeżeń do ustaleń protokołu.

Jeżeli masz wątpliwości, czy Twoje dziecko otrzymało wszystkie należne świadczenia za doznane podczas wypadku w szkole krzywdy, zapraszamy Cię do kontaktu. Wykonamy analizę Twojej sprawy, poinformujemy o przysługujących Twojemu dziecku prawach i będziemy Cię reprezentować w kontaktach ze szkołą, ubezpieczycielem oraz w razie konieczności w sądzie.

Więcej informacji; przykłady

Jeżeli Twoje dziecko miało wypadek w szkole, pracownik szkoły powinien niezwłocznie zapewnić Twojemu dziecku opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.

O wypadku należy zawiadomić niezwłocznie m.in.

 • rodziców (opiekunów) poszkodowanego dziecka;
 • radę rodziców.

Jeżeli zostałeś już zawiadomiony przez dyrektora szkoły lub upoważnionego pracownika o wypadku Twojego dziecka w szkole powinieneś zadbać o to, aby dyrektor placówki powołał zespół powypadkowy (nazywany dalej „zespołem).

Do czasu rozpoczęcia prac zespołu, dyrektor powinien zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

Członków zespołu powołuje dyrektor.

Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.

W skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy.

W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.

Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie uczestniczy ani pracownik służby bhp ani społeczny inspektor pracy, przewodniczącego zespołu spośród pracowników szkoły lub placówki wyznacza dyrektor.

W sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.

Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.

Protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor.

Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się m.in.:

 • poszkodowanego pełnoletniego;
 • rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego.

Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (opiekunów).

W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego rodzice lub opiekunowie mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.

Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:

 • niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego;
 • sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę lub placówkę może:

 • zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych;
 • powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.
DO GÓRY