Zmiana warunków zatrudnienia

Pomożemy Ci ustalić, czy wypowiedzenie przez pradocawcę Twoich warunków pracy lub płacy odbyło się prawidłowo.

Udzielimy Ci wsparcia w zmianie warunków pracy lub płacy w drodze porozumienia z pracodawcą. W razie potrzeby, będziemy Cię reprezentować w sporze przed sądem pracy.

Twoje warunki pracy lub płacy mogą zostać zmienione w drodze wypowiedzenia lub w drodze porozumienia.

Wypowiedzenie przez pracodawcę warunków pracy lub płacy powinno nastąpić w sytuacji, gdy zmiana dotyczy istotnych warunków zatrudnienia albo jest niekorzystna dla pracownika. Za istotne warunki zatrudnienia należy uznać w szczególności rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie, a także wymiar czasu pracy.

Jako pracownik jesteś uprawniony do odmowy przyjęcia nowych warunków zatrudnienia (co będzie skutkować rozwiązaniem stosunku pracy). Natomiast wykonanie przez pracodawcę wypowiedzenia warunków pracy niezgodnie z przepisami, może spowodować uznanie wypowiedzenia zmieniającego za bezskuteczne.

Zmianę warunków zatrudnienia można również dokonać poprzez zawarcie porozumienia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Poprzez porozumienie, pracownik może się umówić z pracodawcą na zmianę warunków na lepsze, jak również na gorsze niż dotychczasowe. Porozumienie najlepiej zawrzeć na piśmie.

Należy również pamiętać, że wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Jeżeli pracodawca wypowiedział Ci warunki pracy lub płacy zapraszamy Cię do kontaktu w celu ustalenia prawidłowości wypowiedzenia oraz ustalenia ewentualnych możliwości działania przed sądem pracy.

W sytuacji wypowiedzenia warunków pracy lub płacy przez pracodawcę, koniecznym jest możliwie szybkie podjęcie działań z uwagi na terminy określone przepisami.

DO GÓRY