Umowy zawierane w oparciu o kodeks cywilny

Sprawdzimy dla Ciebie Twoją umowę zlecenia, umowę o dzieło, kontrakt menedżerski lub umowę agencyjną.

W ramach przeprowadzonej analizy przedstawimy Ci ryzyka, które wiążą się z podpisaniem określonej umowy oraz przedstawimy Ci Twoje prawa i obowiązki. Poinformujemy Cię na co powinieneś szczególnie zwrócić uwagę przy wykonywaniu określonej umowy. W razie potrzeby, wskażemy Ci propozycje zmian, które będziesz mógł zaproponować drugiej stronie umowy.

Przepisy regulują sytuację, w które osoba wykonująca określone czynności na rzecz innego podmiotu wykonuje pracę. Stosunek pracy pracownika polega na zobowiązaniu się przez niego do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, pracodawca natomiast zatrudnia pracownika za wynagrodzeniem.

Zawarcie umowy w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego prowadzi przede wszystkim do sytuacji, w której zwiększa się zakres Twojej odpowiedzialności w związku z wykonywaniem umowy innej niż umowa o pracę.

Umowy zawierane w oparciu o kodeks cywilny wiążą się z kolei z mniejszym podporządkowaniem pracodawcy. Najczęściej wykonywanymi umowami są umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy agencyjne, a także kontrakty menedżerskie.

  • Umowa zlecenia polega przede wszystkim na wykonaniu przez zleceniobiorcę określonych czynności na rzecz zleceniodawcy. Umowa zlecenia wiąże się z określonymi obowiązkami zarówno po stronie zleceniodawcy (wynagrodzenie, składki zdrowotne), jak również zleceniobiorcy (staranne działanie, informowanie o przebiegu zlecenia). Jeżeli więc chcesz się podjąć zlecenia lub masz problem z rozliczeniem wykonanego zlecenia przez zleceniodawcę możemy Ci pomóc w podjęciu niezbędnych działań wobec zleceniodawcy.
  • Umowa o dzieło polega na zobowiązaniu się przez przyjmującego do wykonania określonego dzieła, zlecający zobowiązuje się natomiast do zapłaty wynagrodzenia za wykonane dzieło. Należy mieć na uwadze, że w ramach wykonywania umowy o dzieło może powstać utwór, który objęty jest regulacjami prawa autorskiego. W przypadku powstania utworu, należy w szczególności zadbać o uregulowanie kwestii korzystania z niego, w tym ustalenia wynagrodzenia dla twórcy. Jeżeli chcesz przeprowadzić analizę umowy o dzieło przed jej podpisaniem lub masz problemy z rozliczeniem wykonanej umowy, pomożemy Ci w podjęciu stosowanych działań wobec zlecającego.
  • Umowa agencyjna polega na stałym pośredniczeniu przez agenta (prowadzącego własną działalność) przy zawieraniu umów, ewentualnie ich zawieraniu na rzecz dającego zlecenie. Dający zlecenie jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia na rzecz agenta, które to wynagrodzenie jest wynagrodzeniem prowizyjnym. Możemy Ci udzielić wsparcia w analizie umowy przed jej podpisaniem. Możemy Ci również pomóc w ustaleniu prawidłowości rozliczania umowy agencyjnej. Udzielimy Ci także wsparcia w dochodzeniu należnej prowizji.
  • Kontrakt menedżerski jest umową przeznaczoną dla osób zarządzających przedsiębiorstwem. Wynagrodzenie osoby zobowiązanej do zarządzenia przedsiębiorstwem często uzależnione jest od rezultatów zarządzania. Z tego powodu, że kontrakty menedżerskie mogą być dosyć swobodnie formułowane, istotnym jest precyzyjne ustalenie już na etapie podpisywania kontraktu praw i obowiązków stron.

Możemy także udzielić Ci wsparcia w zakresie:

Mając na uwadze, że Twoja odpowiedzialność z umowy regulowanej przez kodeks cywilny może być dużo szersza niż w przypadku umowy o pracę, zapraszamy Cię do kontaktu w celu ustalenia ryzyka, jak również Twoich praw i obowiązków.

Możemy Ci także pomóc w dochodzeniu nieuregulowanych należności przez drugą stronę umowy lub w obronie przed roszczeniami drugiej strony umowy (roszczenie odszkodowawcze itp.).

DO GÓRY