Dyżury kierowców

Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców czasem dyżuru jest czas, w którym kierowca pozostaje poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Przykładowe okresy, które można zaliczyć do okresów pozostawania w dyspozycji, to:

  • towarzyszenie pojazdowi transportowanemu promem lub koleją (chyba że kierowca wykorzystuje wtedy dzienny regularny okres odpoczynku w kajucie lub kuszetce)
  • oczekiwanie na przejściach granicznych
  • oczekiwanie w związku z ograniczeniami w ruchu drogowym

Co ważne czasem dyżuru jest tylko takie pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy, które pozostaje poza normalnymi godzinami pracy. W innym przypadku taką gotowość należy traktować jako po prostu czas pracy. Za wskazany powyżej czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, kierowcy przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia.

Do czasu dyżuru zalicza się również przerwy przeznaczone na odpoczynek (oprócz przerwy w pracy trwającej 15 minut, którą pracodawca jest obowiązany wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin). Dodatkowo w przypadku gdy pojazd jest prowadzony przez dwóch lub więcej kierowców, czas nieprzeznaczony na kierowanie pojazdem jest czasem dyżuru. W tych przypadkach kierowcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w przepisach o wynagradzaniu obowiązujących u danego pracodawcy, nie niższe jednak niż w wysokości połowy wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia.

Z powyższego wynika, że czas dyżuru i związane z nim wynagrodzenie za czas dyżuru istotnego znaczenia nabierają w przypadku wykonywania pracy w podwójnej obsadzie. Dodatek za czas dyżuru, przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę, może w takim przypadku wynieść nawet kilkaset złotych w skali miesiąca.

Niestety dodatek za czas dyżurów można w postaci ryczałtu uwzględnić (inaczej aniżeli wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej) przy obliczaniu wynagrodzenia pracownika na potrzeby ustalenia, czy jego wysokość odpowiada płacy minimalnej. Pracodawcy mogą zatem w łatwy sposób uniknąć konieczności wypłaty dodatkowych należności za czas dyżurów.

Jeżeli masz wątpliwości co do prawidłowości rozliczeń pomiędzy Tobą, a Twoją firmą z tytułu wynagrodzenia za czas dyżurów, wykonamy dla Ciebie analizę i obliczymy wysokość brakujących należności, a następnie przedstawimy możliwości poprowadzenia sprawy. Do wstępnej analizy będziemy potrzebowali jedynie danych z Twojej karty kierowcy oraz umowę o pracę. Celem omówienia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mail (dane kontaktowe znajdziesz tutaj).

DO GÓRY