Zakładanie spółek handlowych

Prawnicy Kancelarii Lexperiens udzielą wsparcia Tobie oraz Twoim wspólnikom w wyborze, założeniu oraz bieżącej obsłudze spółki handlowej. Nasze doświadczenie obejmuje zwłaszcza zakładanie oraz obsługę:

 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółek jawnych;
 • spółek komandytowych;
 • oraz spółek partnerskich.

Pomożemy Ci w wyborze spółki, która będzie odpowiednia do planowanej przez Ciebie działalności. Uwzględnimy przy tym kwestie związane ze składem wspólników w spółce, z wkładami wspólników do spółki, jak również z rozmiarem działalności oraz ryzykami, jakie z działalnością mogą się wiązać.

Nasze wsparcie obejmie również pomoc w przygotowaniu umowy spółki. Następnie wykonamy dla Ciebie czynności niezbędne dla zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dalszej kolejności możemy wspierać Twoją Firmę w zmianach w spółce, jak np.:

 • zmianie wspólników;
 • zmianie przedmiotu działalności;
 • zmianie nazwy lub siedziby Twojej Firmy.

Kancelaria oferuje także szerokie wsparcie w zakresie prawa pracy, dochodzenia roszczeń, czy też przygotowywania lub opiniowania umów z kontrahentami.

Jeżeli jesteś zainteresowany założeniem spółki lub też przeprowadzeniu zmian w już działającej spółce, zapraszamy Cię do kontaktu.

Więcej informacji

Jest to bardzo popularna spółka, głównie z uwagi na proste zasady funkcjonowania, elastyczność oraz łatwość rozliczeń podatkowych.  

Głównym minusem spółki jawnej jest jednak szeroki zakres odpowiedzialności wspólników, którzy za zobowiązania spółki jawnej odpowiadają swoim osobistym majątkiem (również za ewentualne zobowiązania podatkowe).

Spółkę jawną można rekomendować małemu biznesowi, w którym ryzyko powstania poważnych długów jest niewysokie. Istotnymi w spółce jawnej są dobre relacje pomiędzy wspólnikami i nie rozbudowywanie liczby wspólników.

Umowa spółki jawnej może regulować wiele kwestii odmiennie niż przewiduje to kodeks spółek handlowych. Dlatego ważnym jest, aby już na etapie zawiązywania spółki ustalić zasady jej funkcjonowania, co może usprawnić jej działanie w przyszłości, a zwłaszcza ograniczyć potencjalne nieporozumienia pomiędzy wspólnikami.

Podstawowe zasady funkcjonowania spółki jawnej: 

 • umowa spółki musi mieć co najmniej formę pisemną;
 • umowa spółki może być również zawarta przez Internet przy wykorzystaniu wzorca (w takim przypadku wkład może być tylko pieniężny);
 • spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru;
 • każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę (umowa spółki może przewidywać inne rozwiązania);
 • każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki (umowa spółki może przewidywać inne rozwiązania);
 • umowa może regulować w jakich przypadkach są potrzebne uchwały wszystkich wspólników lub wspólników uprawnionych do prowadzenia spraw spółki;
 • spółka może nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i innych praw rzeczowych, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana;
 • ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę, jeżeli umowa na to pozwala;
 • zmiana umowy wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej;
 • wkładem do spółki mogą być również świadczenie pracy lub usług (rozwiązanie takie nie jest możliwe w przypadku zakładania spółki przez Internet za pośrednictwem wzorca umowy);
 • w spółce można powołać prokurenta;
 • wspólnik jest obowiązany do powstrzymywania się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami spółki. Wspólnik nie może zajmować się również interesami konkurencyjnymi.

Spółka jawna nie musi prowadzić pełnej księgowości. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości pojawia się dopiero z momentem gdy przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Pełną księgowość musi również prowadzić spółka jawna, której wspólnikami oprócz osób fizycznych są np. również spółki kapitałowe oraz spółki komandytowo-akcyjne.

Niektóre spółki jawne muszą również sporządzać sprawozdanie z działalności.

Sprawozdanie finansowe wraz ze stosownymi uchwałami powinno zostać złożone w sądzie rejestrowym oraz przekazane właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Podatek dochodowy od zysków wypracowanych przez spółkę rozliczają jej wspólnicy (odpowiednio w oparciu o PIT lub CIT). Spółka jawna nie jest opodatkowana (w przeciwieństwie np. do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

Spółka sama rozlicza VAT, PCC, podatki od nieruchomości itp.

Wspólnicy spółki jawnej muszą odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. W sytuacji, gdy składka na ubezpieczenie społeczne jest odprowadzana z innego tytułu (np. umowy o pracę), wspólnik jest zobowiązany tylko do odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jest spółką bardziej sformalizowaną niż spółka jawna, ale wystarczająco elastyczną do prowadzenia małego oraz średniego biznesu.  

Spółka komandytowa jest specyficzna z uwagi na występowanie dwóch rodzajów wspólników, tj. komplementariusza oraz komandytariusza.  

Komplementariusz jest wspólnikiem, który co do zasady odpowiada za prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentację. Uprawnienia wspólnika wpływają jednak również na zakres jego odpowiedzialności, który w zasadzie jest nieograniczony (odpowiada on na podobnych zasadach jak wspólnik spółki jawnej).  

Komandytariusz jest wspólnikiem, który nie jest uprawniony do reprezentowania spółki i może ewentualnie prowadzić sprawy spółki (jeżeli umowa mu na to pozwala). Odpowiedzialność komandytariusza jest z kolei ograniczona do wysokości sumy komandytowej, którą określa się w umowie. 

Spółka komandytowa może być zwłaszcza przydatna w sytuacji, gdy jeden ze wspólników (komplementariusz) ma się angażować w rozwój spółki osobiście, zwłaszcza poprzez pracę, prowadzenie spraw spółki, reprezentację, świadczenie usług itp., natomiast drugi wspólnik (komandytariusz) może mieć bardziej bierną pozycję, tj. np. inwestuje w spółkę pieniądze lub inne aktywa, a następnie oczekuje na zyski, korzystając z uprawnień kontrolnych.  

Spółka komandytowa, przy wykorzystaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariuszem może również stanowić ciekawą alternatywę dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Często spotykana struktura „Nazwa spółki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa”, tj. sp. z o.o. jako komplementariusz oraz inni wspólnicy jako komandytariusze pozwala na uzyskanie zalet spółki jawnej, z jednoczesnym zabezpieczeniem przed nadmierną odpowiedzialnością wspólników będących komandytariuszami na podobnych zasadach jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.  

Do funkcjonowania spółki komandytowej stosuje się wiele uregulowań dotyczących spółki jawnej. Pewne uregulowania dotyczące spółki komandytowej opisane są poniżej. Należy jednak pamiętać, że umowa spółki komandytowej może wiele kwestii regulować odmiennie, dlatego dla pełnego wykorzystania elastyczności spółki komandytowej, warto skontaktować się z prawnikiem, w celu  optymalnego ułożenia zasad funkcjonowania spółki, a zwłaszcza relacji pomiędzy wspólnikami. 

Podstawowe zasady funkcjonowania:

 • umowa spółki komandytowej powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego;
 • spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisania jej do rejestru;
 • spółka może nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i innych praw rzeczowych, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana;
 • ogół praw i obowiązków wspólnika może być przeniesiony na inną osobę, jeżeli umowa na to pozwala;
 • zmiana umowy: wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej;
 • wkładem do spółki mogą być również świadczenie pracy lub usług oraz wynagrodzenie za usługi świadczone przy powstaniu spółki. W przypadku wnoszenia przez komandytariusza wkładu w postaci świadczenia pracy lub usług, część wkładu (odpowiadająca sumie komandytowej) musi zostać wniesiona w formie innych wkładów (np. pieniężnych).

Spółka komandytowa musi prowadzić księgi rachunkowe.  

Niektóre spółki komandytowe muszą również sporządzać sprawozdanie z działalności.  

Sprawozdanie finansowe należy składać do sądu rejestrowego oraz do naczelnika urzędu skarbowego.  

Podatek dochodowy od zysków wypracowanych przez spółkę rozliczają jej wspólnicy (odpowiednio w oparciu o PIT lub CIT). Spółka komandytowa nie jest opodatkowana (w przeciwieństwie np. do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).  

Spółka sama rozlicza VAT, PCC, podatki od nieruchomości itp.  

Wspólnik spółki komandytowej musi płacić składki na ubezpieczenie społeczne, jak również na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z innego tytułu, obowiązek ten może zostać wyłączony. 

Jest bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Swoją popularność sp. z o. o. zawdzięcza zwłaszcza stosunkowo prostym zasadom funkcjonowania oraz ograniczonej odpowiedzialności za długi wspólników (udziałowców).

Do najistotniejszych minusów sp. z o.o. należy „podwójne” opodatkowanie zysków, tj. podatek CIT od dochodu spółki oraz podatek dochodowy od ewentualnej dywidendy dla wspólników.

Podstawowe zasady funkcjonowania:

 • apitał zakładowy spółki z o. o. musi mieć minimum 5.000,00 zł;
 • spółka z o. o. może być spółką jednoosobową. Z uwagi na pewne formalizmy związane z tego rodzaju spółką, rekomendujemy zawiązywanie spółki przez co najmniej dwóch wspólników;
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po jej zawiązaniu jest spółką „w organizacji”;
 • spółka w organizacji może nabywać prawa, w tym własność nieruchomości oraz inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana;
 • po zarejestrowaniu spółki w organizacji uzyskuje ona osobowość prawną;
 • wkładem do spółki nie mogą być świadczenie pracy lub usług oraz prawa niezbywalne;
 • wspólnikom mogą zostać przyznane szczególne prawa oraz obowiązki;
 • umowa spółki może przewidywać udziały o szczególnych uprawnieniach;
 • w spółce z o. o. występują udziały, które w zależności od umowy spółki podlegają mniej lub bardziej swobodnemu obrotowi;
 • sprawami spółki z o. o. oraz jej reprezentacją zajmuje się zarząd, który może być powołany spoza grona wspólników;
 • zmiana umowy spółki wymaga uchwały (umieszczonej w protokole sporządzonym przez notariusza) i wpisu do rejestru;
 • rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może wiele kwestii regulować odmiennie niż określa to kodeks spółek handlowych. Wspólnicy mogą również zgodnie ze swoimi potrzebami uregulować wiele kwestii, które będą pomocne w funkcjonowaniu spółki, jak również poprawią relacje pomiędzy udziałowcami.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi prowadzić pełną księgowość.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w pierwszej kolejności opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Jeżeli wspólnicy spółki postanowią wypłacić dywidendę, będzie się to wiązać z koniecznością ponownej zapłaty podatku dochodowego PIT lub CIT.

Z tytułu bycia wspólnikiem w spółce z o. o. nie ma obowiązku płatności składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Sytuacja wygląda odmienne w sytuacji spółki jednoosobowej.

Jest spółką tworzoną przez wspólników w celu wykonywania wolnego zawodu.  

Wspólnikiem w takiej spółce może być tylko osoba, która posiada uprawnienia do wykonywania następujących wolnych zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza.

Umowa spółki partnerskiej powinna zostać zawarta na piśmie. Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru. 

Do spółki partnerskiej stosuje się wiele przepisów regulujących funkcjonowanie spółki jawnej, istnieje jednak wiele odmienności, jak np.: 

 • wspólnik spółki partnerskiej (nazywany partnerem) nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce lub osób podlegających kierownictwu innego partnera w spółce (odpowiedzialność partnera może zostać jednak rozszerzona i mieć formę jak w spółce jawnej);
 • w spółce partnerskiej reprezentowanie spółki oraz prowadzenie jej spraw można powierzyć zarządowi. 

Jest swego rodzaju połączeniem spółki komandytowej i spółki akcyjnej.  

W S.K.A. co najmniej jeden ze wspólników jest komplementariuszem (wspólnikiem odpowiedzialnym za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem), i co najmniej jeden ze wspólników jest akcjonariuszem.  

Sposób funkcjonowania tej spółki jest bardzo sformalizowany. Spółka, którą można rekomendować dla większych przedsięwzięć gospodarczych, zwłaszcza w sytuacji, gdy komplementariusz (lub komplementariusze) mają się bardziej angażować w działalność spółki, natomiast akcjonariusz niekoniecznie chce się ujawniać lub też zależy mu na swobodnej możliwości zbywania akcji. 

Do funkcjonowania spółki komandytowo-akcyjnej często pomocniczo korzysta się z przepisów dotyczących spółki jawnej, ponadto, co do spółki komandytowo-akcyjnej należy mieć na uwadze, że:

 • statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego;
 • w S.K.A. można powołać radę nadzorczą, a w określonych przypadkach istnieje taki obowiązek. 

Jest to spółka kapitałowa o bardziej sformalizowanych niż sp. z o.o. zasadach działania. Spółka akcyjna może funkcjonować jako spółka w organizacji, która po zarejestrowaniu uzyskuje osobowość prawną.  

Jest to spółka, która może być rekomendowana dla biznesu, który przewiduje poszukiwanie zewnętrznego finansowania i zakłada większą liczę wspólników (akcjonariuszy). Co do zasady, wspólnicy spółki akcyjnej nie angażują się w jej bieżącą działalność oraz zarządzanie. 

Jest to spółka, która w przeciwieństwie do spółek wskazanych powyżej funkcjonuje na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym, a nie kodeksie spółek handlowych.  

Spółka cywilna powoływana jest przez co najmniej dwóch przedsiębiorców w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub realizacji jakiejś wspólnej inicjatywy.  

Spółka cywilna nie nabywa praw i nie zaciąga zobowiązań w swoim imieniu. Robią to jej wspólnicy którzy też odpowiadają za jej zobowiązania.  

Spółka cywilna ma swój numer NIP, REGON oraz może zgłosić się do VATu. 

Wspólnik spółki cywilnej musi odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.  

Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę prawa handlowego. Jeżeli jesteś zainteresowany przekształceniem, zachęcamy Cię do kontaktu, w celu omówienia niezbędnych do spełnienia formalności.

Zawiązanie spółki może się odbyć na dwa sposoby, tj. poprzez: 

 • zawarcie umowy w formie pisemnej (spółka jawna, spółka partnerska) lub w formie aktu notarialnego (spółka komandytowa, sp. z o.o.), podpisanie statutu sporządzonego w formie aktu notarialnego (S.K.A., S.A.);
 • zawarcie umowy przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym (w zależności od rodzaju spółki wymagane jest posiadanie przez wspólników kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP, ewentualnie wymagany jest podpis elektroniczny). Możliwość ta dotyczy spółek: jawnej, komandytowej oraz sp. z o.o.

Następnie należy wskazać, że spółki kapitałowe (sp. z o.o. oraz S.A.) po zawarciu umowy stają się spółkami w organizacji, które mogą już rozpocząć swoją działalność. Do ich powstania konieczne jest natomiast oprócz zawarcia umowy spółki, wniesienia wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, powołania zarządu, wpisu spółki do rejestru (ewentualnie powołania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jeżeli jest wymagana).  

Spółki osobowe (sp. j., sp. k., sp. p. oraz S.K.A.) dla powstania muszą zostać zarejestrowane przez sąd, tj. muszą zostać wpisane do tzw. KRSu (Krajowego Rejestru Sądowego) i w zasadzie od tego momentu mogą zacząć działalność.

DO GÓRY